דלג לתוכן הראשי

פילטר שמן-מיצובישי

סינון ומיון ›
תקנון שקד-י.ר.ש חלפים בע"מ
ברוכים הבאים לאתר של שקד - י.ר.ש חלפים בע"מ (להלן : "האתר") השייך ל י.ר.ש חלפים בע"מ (להלן: "בעלת האתר" ו/או "ירש" ו.או "החברה"). באתר ניתן לקנות בקלות ובנוחות מוצרים ממיטב היצרנים.

הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מיועד עבור שני המינים.
כללי
1.1 אתר שקד - י.ר.ש חלפים בע"מ הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
1.2 באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. הגלישה באתר שקד - י.ר.ש חלפים בע"מ ו/או רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהחנות ברח' הירקונים 37 פתח תקווה (להלן:"פעולה") אשר מוצעים למכירה באתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה וכאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו
1.3 הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/ או רכישה טלפונית שיעשו ע"י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.
1.4 יורשו להשתתף במכירות המוצעות באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
1.5 בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש, כאמור במקרים אלו ירש תוכל לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות בתקנון אתר זה.
1.6 המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.
1.7 אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות דואר רשום או שירות שליחים עד הבית.
1.8 ירש היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של שקד לחברה שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב המציע בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה.
1.9 בעת תיאום האספקה, יתבקש הלקוח להיות נוכח במקום ובמועד האספקה וכן יציג תעודת זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי. קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.
1.10 משלוח חינם יינתן במידה וכך צוין בדף המוצר - לאזורי שילוח רגילים. במידה ויישובכם נמצא באזור שילוח חריג לפי אתר חברת שליחויות - יהיה חיוב נוסף בגין משלוח.
1.11 מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אל אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
1.12 החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר כגון צבע המוצר, הנתונים בכתב הם המחייבים.

אופן הקנייה
2.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים. מחירים אלא אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצעים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.
2.2 למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.
2.3 על מציע ההצעה למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההצעה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע השתתפות במכירה. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.
2.4 אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. החברה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לחברה ו/או מי מטעמם וכן לבטל השתתפות במכירה או לבטל את הזכייה בה.
2.5 החברה לא תתחשב בהצעות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ההצעה הנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר זה בכדי לאשר קבלת ההצעה , שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.
2.6 יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי.
2.8 עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי איננו זמין. במצב כזה, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הקונה.
2.9 בנוסף, אם יתברר שמסיבות כלשהן המוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, והקונה יקבל הודעה בטלפון או במייל, החברה תהיה רשאית להציע לקונה מוצר חלופי. במידה ויקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. במקרה והקונה לא יהיה מעוניין במוצר חלופי, יהיה הקונה זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתו על ידי החברה ולקונה לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי ירש ו/או מי מטעמה בגין העדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוהה יותר וכיו"ב.

תשלום
3.1 החברה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר. לסכומים האמורים יתווספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה, על פי הקשר הדברים כאמור לעיל. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים באתר כוללים מע"מ.
3.2 במקרה של פיגור בתשלום אחד או יותר, תהא החברה המציעה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

3.3 והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ₪ כדמי ביטול או 5% מגובה ההזמנה לפי הנמוך מבין השניים.

ביטול

4.1 ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.

4.2 זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.
4.3 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו החברה תורה ללקוח. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 110 ₪, הנמוך מבניהם. הלקוח לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק - יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שיקבע ע"י החברה, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ייאסף על ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.הפסקת הפעילות באתר ו/או ביטול מכירות

6.1 ירש שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.1.א. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי, אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.
6.1.ב. במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעתה של החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה.
6.1.ג. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.
6.1.ד. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.
6.2 אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו.
6.3 והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

7.4 הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
7.5 הפרטים האישיים שמסר וימסור הלקוח בהצעותיו, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. על אף שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, נוכל לטפל בהזמנתך רק במידה ונקבלם.
7.6 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

7.7 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

שונות
8.1 אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
8.2 זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של חברת י.ר.ש חלפים בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.
8.3 י.ר.ש חלפים בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

8.4 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

8.5 הרישום במחשבי י.ר.ש חלפים בע"מ יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.
8.6 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או בטלפון 03-9344448 או במיל shakedparts11@gmail.com